TechnikRadar 2021: Digitalisierung ändert das Arzt-Patienten-Verhältnis

TechnikRadar 2021: Digitalisierung ändert das Arzt-Patienten-Verhältnis

16.06.2021

Bild: Cover TechnikRadar 2021;  Copyright: Körber-Stiftung

Cover TechnikRadar 2021